Cục Quản lý thị trường Đắk Nông thực hiện nghiêm Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 698/CĐ-TTg về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 7396/BCT-TCCB ngày 24/10/2023, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Quán triệt Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

2. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc và thực thi nhiệm vụ.

3. Trực tiếp, chủ động, tích cực thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Công Thương giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang những công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định được vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

4. Quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-BCT ngày 08/5/2023 của Bộ Công Thương và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-BCT ngày 25/5/2023 của Bộ Công Thương.

5. Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, nhiệm vụ..., không lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết. Đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

6. Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi nhiệm vụ và xử lý công việc.

7. Các đơn vị có thủ tục hành chính thuộc Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo bộ phận xử lý thủ tục hành chính của đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

8. Kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước mà đơn vị được phân công phụ trách; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng,né tránh.

Thu Mai
Đội QLTT số 3, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận