Công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Huyện Đắk Min - Đắk Song

Trong năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra 272 vụ xử phạt vi phạm hành chính 321.000.000 đồng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện nhệm vụ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Tổng số vụ kiểm tra 272 vụ, số vụ vi phạm xử lý 238 vụ, số tiền xử phạt 321.000.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2021 các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt tăng: Tổng số vụ kiểm tra 272 vụ/233 vụ đạt 116,7%, số vụ vi phạm phải xử lý 238 vụ/192 vụ đạt 123,9%, số tiền thu phạt hành chính 321.000.000 đồng/291.500.000 đồng, đạt 110,1%.

Kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng kinh doanh

Trong công tác phối hợp: Đội Quản lý thị trường số 4 đã tham gia với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đắk Song kiểm tra 20 đơn vị, tham gia với Công an tỉnh xác minh 21 đơn vị kinh doanh mặt hàng Nhớt giả trên địa bàn.

Đội cũng đã thực hiện tốt Công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, thực hiện ký cam kết với 380 đơn vị kinh doanh trên địa bàn, cam kết thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh. Thực hiện cam kết với các đơn vị kinh doanh xăng dầu không để xảy ra tình trang khan hiếm, ngừng bán xăng dầu.

 

 

Nguyễn Ngọc Báu
Cục QLTT Đắk Nông