Công chức người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-CQLTT ngày 22/11/2022 với chủ đề “Công chức người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông”

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024), ngày 22/11/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-CQLTT để triển khai thực hiện.

Với chủ đề “Công chức người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông”. Toàn thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông quyết tâm thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nguyên tắc trong chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm nội quy quy chế của ngành, đơn vị, kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với hoạt động công vụ của công chức, xử lý nghiêm công chức vi phạm nếu để xảy ra tình trạng chấp hành không nghiêm về kỷ luật, kỷ cưong hành chính tại đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới tư duy, xây dụng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông.

Các phòng, các Đội QLTT trực thuộc Cục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch chỉ đạo và phát động đến toàn thể công chức, người lao động cùng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao năm 2022 và năm 2023.

Thi đua thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng các kế hoạch chuyên đề, chú trọng các kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất lựa chọn những vụ việc xử lý vi phạm tiêu biểu, thiết thực để tổ chức thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh.

Thực hiện tốt Kế hoạch số 277/KH-CQLTT ngày 01/8/2022 kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông năm 2022, đòng thời tăng cường sự quan tâm chỉ đạo tập trung, sâu sát của cấp uỷ đảng, chính quyền sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý thị trường với Hiệp hội Doanh Nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “ Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; ưu tiên hỗ trợ xã Đắk Hòa, đơn vị đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các Phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Đắk Nông cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” phù hợp với tình hình thực tiễn; “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh.

Thi đua thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Thi đua xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đấy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng của tập thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông sẽ góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày cảng giàu, đẹp, văn minh, phát triển, hiện đại.

Thắm Lê
Phòng TCHC Cục QLTT Đắk Nông