Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

Thực hiện kế hoạch đã được Tổng cục phê duyệt năm 2021 và các nhiệm vụ phát sinh, toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT đã cố gắng vượt qua khó khăn, bám sát kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với tổng số vụ kiểm tra trong năm 879 vụ , tổng số vụ xử lý 660 vụ số tiền xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 1.538.918.182 đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Cục QLTT tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị công chức, người lao động năm 2021, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid- 19 nhưng với quyết tâm cao, sự chung sức đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng số vụ kiểm tra trong năm 879, tổng số vụ xử lý 660 vụ với 695 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 1.538.918.182 đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh Đắk Nông đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục và để tránh sai phạm tái xảy ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy phạm phát luật của cấp trên đến toàn thể cán bộ, người lao động, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động công vụ, quy tắc ứng xử QLTT trong hoạt động công vụ, trách nhiệm người đứng đầu..;

Hai là, thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động công vụ (nếu có) nhằm siết chặt kỷ cương công vụ, chú trọng công tác giáo dục cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Ba là, định kỳ hàng quý tổ chức sát hạch nghiệp vụ công chức là lãnh đạo Phòng, Đội QLTT và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo (trừ công chức phòng Tổ chức) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức;

Bốn là, người đứng đầu đi đầu, làm gương trong việc duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thi hành công vụ;

Năm là, các Phòng chức năng, các Đội QLTT triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học để thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.

Tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 đã thông qua kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và công khai sử dụng ngân sách năm 2021, kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021. Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra việc ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giữa Lãnh đạo Cục và chủ tịch Công đoàn; giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 đối với các Phòng, Đội QLTT.

Trương Tiến Định
Cục QLTT Đắk Nông