Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Để bảo đảm việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các sai sót, hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TCQLTT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 159/QĐ-QLTTĐNo về Kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.
Trong năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ đối với 03/04 Đội Quản lý thị trường trực thuộc gồm: Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Quản lý thị trường số 4.
Để công tác kiểm tra nội bộ đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường yêu cầu các đơn vị thực hiện phải đảm bảo kịp thời, đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra; khách quan, công khai, dân chủ và trung thực; không làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt động của các Đội Quản lý thị trường và các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Nội dung Quyết định số 159/QĐ-QLTTĐNo.

Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận