Tin tức sự kiện

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ký Quyết định số 85/QĐ-CQLTT Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.