Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Quyết định ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022, ngày 01/8/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-CQLTT Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Quyết định ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022. Để thực hiện các giải pháp nhằm giảm chỉ tiêu tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ quản lý thị trường, Ngày 01/8/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-CQLTT Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Chi tiết kế hoạch kèm theo:

Quốc Tuấn
Cục QLTT tỉnh Đắk Nông