Chính sách

Điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng Cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2023